صفحه اصلی فیلم های لیست پخش درباره ما وب رسمی
Persian
Related Videos

8000bph 775ml Automatic Rotary Piston

ویدیوهای دیگر
July 08, 2021

soft drink filling machine

ویدیوهای دیگر
July 08, 2021

15000BPH 250ml Yogurt Bottling Line

ویدیوهای دیگر
July 14, 2021

6000Aseptic line

ویدیوهای دیگر
July 14, 2021

10000BPH PE Bottle Juice packaging Line

ویدیوهای دیگر
July 15, 2021

20,000BPH Rotary Blow Molding Machine

ویدیوهای دیگر
July 16, 2021

12000BPH glass bottle filling machine Turkey

ویدیوهای دیگر
July 16, 2021