صفحه اصلی فیلم های لیست پخش درباره ما وب رسمی
Persian
Related Videos

دستگاه آب بندی قوطی 4 سر

Aluminum Can Filling Machine
April 20, 2023

24 24 8 Aluminum Bottle Filling Machine

Aluminum Can Filling Machine
July 13, 2021

8000bph 775ml Automatic Rotary Piston

ویدیوهای دیگر
July 08, 2021

8000bph 775ml Automatic Rotary Piston

ویدیوهای دیگر
July 08, 2021

soft drink filling machine

ویدیوهای دیگر
July 08, 2021

15000BPH 250ml Yogurt Bottling Line

ویدیوهای دیگر
July 14, 2021

6000Aseptic line

ویدیوهای دیگر
July 14, 2021